Skip to main content

Algemene voorwaarden van DP20 B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing, op alle overeenkomsten die DP20 B.V. sluit en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.
1.2. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen DP20 B.V. en afnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Artikel 2: Prijzen
2.1. De genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting, verzendkosten en andere heffingen of belastingen van overheidswegen.

Artikel 3: Geheimhouding
3.1. Alle door of uit naam van DP20 B.V. aan afnemer verstrekte informatie van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door afnemer worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.
3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door afnemer niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

Artikel 4: Levertijd
4.1. Een opgegeven levertijd is indicatief.
4.2. De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële details overeenstemming is bereikt en de overeengekomen betaling is ontvangen.
4.3. Overschrijding van de levertijd geeft afnemer in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Afnemer vrijwaart DP20 B.V. voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd.

Artikel 5: Levering en risico-overgang
5.1. Vanaf het moment van levering komen de geleverde goederen voor risico van de afnemer. Vanaf dit moment draagt de afnemer het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of welke andere waardevermindering van de geleverde goederen dan ook.
5.2. In geval van inruil en afnemer in afwachting van de levering van de nieuwe goederen de in te ruilen goederen onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen goederen bij afnemer tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van DP20 B.V. Als afnemer de in te ruilen goederen niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerden toen de overeenkomst werd gesloten, kan DP20 B.V. de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6: Overmacht
6.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan niet aan DP20 B.V. worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
6.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door DP20 B.V. ingeschakelde derden zoals (toe)leveranciers, transporteurs of andere partijen waarvan DP20 B.V. afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
6.3. DP20 B.V. heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen jegens afnemer na te komen. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt DP20 B.V. haar verplichtingen na zodra haar planning dit toelaat.
6.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is DP20 B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Afnemer is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door DP20 B.V.
6.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 7: Facturen, betaling, opeisbaarheid en zekerheid
7.1. DP20 B.V. stuurt uitsluitend facturen in elektronisch format per e-mail aan afnemer.
7.2. Betaling geschiedt via iDeal of PayPal. Na ontvangst van de betaling zal verzending in gang gezet worden.
In geval van ‘betaling op rekening’ dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.3. De volledige vordering tot betaling van DP20 B.V. op afnemer is onmiddellijk opeisbaar als:
a) een betalingstermijn is verstreken;
b) een faillissement of surseance van betaling van afnemer is aangevraagd;
c) beslag op zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd;
d) afnemer (vennootschap) overlijdt, wordt ontbonden of geliquideerd;
e) jegens of namens afnemer (natuurlijk persoon) het verzoek wordt gedaan te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of onder curatele te worden gesteld.
7.4. Een betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom.
7.5. Afnemer is niet bevoegd enig bedrag van DP20 B.V. in mindering te brengen of te verrekenen op een vordering van DP20 B.V. vanwege een tegenvordering van de afnemer, al dan niet opeisbaar, tenzij DP20 B.V. failliet is verklaard.
7.6. Alle kosten van invordering, nadat de afnemer in verzuim is geraakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom en rente, met een minimum van €250 exclusief BTW, onverminderd het recht van DP20 B.V. de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen van de afnemer, indien die dit vastgestelde bedrag te boven gaan.
7.7. Indien afnemer niet voldoet aan enige op hem jegens DP20 B.V. rustende verplichting uit de overeenkomst, of indien DP20 B.V. in redelijkheid mag vermoeden dat de afnemer in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld, zal voldoen of zal kunnen voldoen, heeft DP20 B.V. naar haar keuze, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht:
a) betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid voor de betaling, dan wel onmiddellijke betaling bij levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;
b) levering (als ook de voorbereiding en de bewerking van voor levering bestemde producten) op te schorten onverminderd het recht van DP20 B.V. gelijktijdige of latere zekerheidstelling voor de betaling te vorderen;
c) de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden;
d) één of meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan de afnemer niet in gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van DP20 B.V. om van de afnemer volledige vergoeding van schade te vorderen.
7.8. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is afnemer verplicht om op eerste verzoek van DP20 B.V. voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens DP20 B.V. Als afnemer daar niet binnen redelijke termijn aan voldoet, is afnemer van rechtswege in verzuim en heeft DP20 B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op afnemer te verhalen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1.  In geval van een toerekenbare tekortkoming is DP20 B.V. gehouden haar contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 11, alsnog na te komen.
8.2. De verplichting van DP20 B.V. tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen DP20 B.V. uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verkering wordt uitbetaald.
8.3. Als DP20 B.V. om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de totale overeengekomen prijs van het onderdeel of de deellevering.
8.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Afnemer kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren.
8.5. DP20 B.V. is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan, door, of namens afnemer aangeleverd materiaal, als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
8.6. Afnemer vrijwaart DP20 B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door afnemer aan een derde is geleverd en waarvan de door DP20 B.V. geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Afnemer is gehouden alle voor DP20 B.V. in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 9: Klachten
9.1. Na levering moet de afnemer zo snel mogelijk de goederen inspecteren en uiterlijk binnen 24 uur na levering DP20 B.V. schriftelijk informeren over eventuele zichtbare gebreken. DP20 B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke gebreken die na die termijn worden gemeld en is in dat geval niet gehouden de geleverde producten te repareren of te vervangen. Afnemer kan het product in dat geval ook niet aan DP20 B.V. retourneren.
9.2. Afnemer heeft een algemene onderzoek plicht met betrekking tot andere gebreken dan in dit artikel onder 9.1 genoemd. Indien afnemer na onderzoek van mening is dat een product gebrekkig is, of had behoren te weten dat een product gebrekkig is, moet hij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij bekend is geworden met een gebrek, DP20 B.V. daarover schriftelijk berichten met een beschrijving in voldoende detail van de aard en omvang van het gebrek. Bij een tijdig ingediende klacht zal de afnemer DP20 B.V. in de gelegenheid stellen het betreffende product te controleren, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt.
9.3. Indien de klacht door DP20 B.V. gegrond wordt bevonden, zal haar de nodige tijd gegeven worden om de volgens haar vereiste reparatie uit te voeren, dan wel, naar keuze van DP20 B.V., het afgekeurde product door een ander te vervangen.
9.4. Ook tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen en betreffende producten kunnen niet worden geretourneerd, indien blijkt dat zonder toestemming van DP20 B.V. die producten zijn veranderd of gerepareerd.
9.5. Het indienen van een klacht geeft afnemer geen recht betaling op te schorten en ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van DP20 B.V.
9.6. Afnemer moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van zijn rechten ter zake, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een week na de betalingstermijn schriftelijk bij DP20 B.V. hebben ingediend. Indien deze klacht later binnen komt dan de gestelde termijn komt de klacht niet voor behandeling in aanmerking en blijft afnemer het factuurbedrag onverminderd verschuldigd aan DP20 B.V.

Artikel 10: Retourneren
10.1. Indien afnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, gerekend vanaf de dag van ontvangst, van de aankoop afziet zal hij telefonisch contact opnemen met DP20 B.V., via 088 – 23 23 650.
Voorwaarden voor retourneren zijn in ieder geval:
– het product is ongebruikt en in nieuwstaat. Mocht dit niet het geval zijn, zal DP20 afzien van restitutie.
– de kosten en de verantwoordelijkheid voor het retour sturen zijn voor de afnemer. DP20 B.V. organiseert en faciliteert de retourzending niet. Retourzendingen die onder rembours worden verstuurd worden niet door DP20 B.V. geaccepteerd.
10.2. DP20 B.V. zal -na ontvangst van de retourzending- voor eventuele verrekening of restitutie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen zorgdragen.

Artikel 11: Garantie
11.1. Voor het repareren of verhelpen van gebreken in producten, die door DP20 B.V. worden geleverd, omvatten de garantieverplichtingen van DP20 B.V. niet meer dan de omvang van de garantieverplichtingen van de leverancier voor DP20 B.V.
11.2. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door afnemer of door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door afnemer gebruikte materialen of hulpmiddelen.
11.3. Om in aanmerking te komen voor garantie verwijzen wij u naar de instructies in artikel 9.
11.4. Behalve wanneer de aard van het gebrek meebrengt, dat herstel op de plaats waar het product zich bevindt moet worden uitgevoerd, zal de afnemer elk onderdeel dat een gebrek vertoont als hier bedoeld, op eigen kosten ter reparatie of vervanging aan DP20 B.V. retourneren. In dat geval wordt DP20 B.V. geacht aan de garantieverplichting te hebben voldaan, zodra het gerepareerde onderdeel of een onderdeel ter vervanging door haar ter beschikking is gesteld aan afnemer of zijn transporteur.
11.5. De gebrekkige producten, die door DP20 B.V. zijn vervangen op grond van dit artikel, worden na vervanging van rechtswege eigendom van DP20 B.V.
11.6. De stelling dat DP20 B.V. een garantieverplichting niet nakomt, ontheft de afnemer niet van de verplichtingen welke voor hem uit een met DP20 B.V. gesloten overeenkomst voortvloeien.
11.7. Afnemer kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 12: Geschillen
12.1. De overeenkomst met afnemer wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
12.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem (rechtbank Gelderland, locatie Arnhem).

www.dp20bv.com-2021